It looks like you're using an Ad Blocker.

Please white-list or disable AboveTopSecret.com in your ad-blocking tool.

Thank you.

 

Some features of ATS will be disabled while you continue to use an ad-blocker.

 

911 EXPOSED TO EVERY MEDIA, POLITICIAN IN NORWAY! MUST READ!

page: 1
1

log in

join
share:

posted on Aug, 25 2008 @ 05:50 AM
link   
THIS IS SENT AROUND TO ALL NORWEGIAN NEWSPAPERS, PARLIAMENT, CONSPIRACY SITES, THOUSANDS OF PVT CONTACTS
AND HAS REACHED MILLIONS.
I DON'T HAVE TIME TO TRANSLATE IT.


TIL DEN NORSKE MEDIA/POLITIKERE,

Dette er en dokumentar som samboeren min, Renate og jeg har laget.

www.riksavisen.no...


'Our 2 cents in our corner of the world' hit the front page of Riksavisen!

Riksavisen is a Norwegian newspaper.
Here is the online version.
If we made the front page with this cheap/quick made documentary, do the math...
Please send this around to all your friends, tnx.


'Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it s the only thing that ever has...'
Albert Einstein


Den har vært laget raskt og billig, men har allerede nådd millioner av mennesker verden over.
Den har hevet bevissheten til folk og inspirert dem slik at folk snakker sammen om dette til hverdagen.
Og slike tiltak skjer overalt i hele verden...
100 millioner amerikanere tror på The New World Order og at 911 var utført av Bush regjeringen.
At 9.sept. var utført eller 'oversett' av Bush regjeringen begynner å bli allmenn kunnskap blant oppegående mennesker på verdensbasis.
Internett har eksplodert på dette området, men media later som om det ikke eksisterer.
NÅ ER DET PÅ TIDE Å LYTTE TIL HJERTENE DERES!
Skyggeregjeringen manipulerer gode folk til å utføre onde gjerninger/arbeid for de.
De kommer til å dolke dere i ryggen når de ikke lenger har bruk for dere.
Hemmeligheten er ute, de klarer ikke lenger å jobbe i 'skyggene', slik de har gjort i århundrer.
DET ER FARLIGE TIDER VI LEVER I; OG TIDEN ER MYYYYE KNAPPERE ENN DE FLESTE TROR.
Det som står på spill er fremtiden til en hel rase, nemlig menneskeheten.
Dette inkluderer UNGENE deres også ,selvfølgelig!
Media er sentralnervesystemet til 'demokratien'.
Klarer dere å se ungene deres i øynene når de spør hvorfor de har en microchip i armen og ikke får leke og ha det gøy utenfor rammene som diktatoterene kommer til å lage? Hvorforfor dere ikke gjorde noe?
Det eneste som trengs for å chippe oss er en ny false flag opperasjon som 911.
Siden 911 er blitt avslørt, må de 'øke antene'.
Ingen biter på noe sånt igjen, tom. 'the average Joe' vil skjønne det.
Jeg tør ikke å tenke engang på hva det neste blir, men jeg vet hvilke kategori vi snakker om.
Det ENESTE som kan stoppe NWO er folket.
DE ENORME MASSENE!
3-5% av befolkningen kjempet i Den Amerikanske Revolusjonen og den Franske Revolusjonen.
Og de vant...
NWO agendean vil rase som et korthus når massene våkner og ser at de vi betaler for å beskytte/hjelpe oss har faktisk gjort det tvert motsatte, av den enkle grunn at de bruker oss til å drepe hverandre.
Nå er internettet kommet og for FØRSTE gang i historien har 'alle' i hele verden muligheten til å finne ut at samtlige kriger er basert på løgner/false flag opperasjoner.
Vi har gått inn i en ny tid: INFORMASJONS ALDEREN
Kunnskap=Makt. Nå har de ikke monopol på 'forbudt kunnskap' lenger.
Dette da selvfølgelig på grunn av internettet, der man har tilgang til usensurerte nyheter og enooooooooooorme mengder informasjon.
Jeg er klar over at det er mye løgner, tull og enormt mye desinformasjon på nettet.
Desinformantene disse trillionerene,Illuminati, plasser ut på konspirasjons sidene gjorde jobben sin ved å skape forvirring fungerte lenge.
Men nå er det så mange annerkjente dyktige researchere ut i feltet, at 'the big picture' ser man krystall klart.
Man må gjøre research på researcherne på begge sider, da er det lett å skille støyen fra musikken.
Folk har funnet ut hvor korrupt verden er, media, helse industrien, mat industrien, bank systemet!!!!, religioner, utdannelse, chemtrailsene,
historien=his story (skrevet av seierherrene).
Taktikkene deres er blitt gjennomskuet for å nevne et par: Divide and Conqeur (Splitt og hersk) og Problem Reaction Solution.
Jeg håper dere gjør det rette og trykke

[edit on 25-8-2008 by CrushNWOorletourkids]
posted on Aug, 25 2008 @ 06:06 AM
link   
Hmmmmmmm......

Don't understand Norwegian.
It does seem like you lot are generally more open minded in these situations. Its good not to be caught in the propaganda triangle like us in Ireland.posted on Aug, 25 2008 @ 06:06 AM
link   

Originally posted by CrushNWOorletourkids
AND HAS REACHED MILLIONS.
I DON'T HAVE TIME TO TRANSLATE IT.

Unless someone translates it, it's only going to reach a handful of people here and that's it.

Who reads the language?posted on Aug, 25 2008 @ 06:09 AM
link   
Would love to understand what it says. Can someone translate please?

It's not "9/11 exposed" if most people can't understand it.posted on Aug, 25 2008 @ 06:09 AM
link   
Watch the documentary, then connect the dots and do the math.
The documentary is in English.
Many scandinavians on this site that have translated maaaany times before.
I will translate it myself in a few hours.

[edit on 25-8-2008 by CrushNWOorletourkids]posted on Aug, 25 2008 @ 06:59 AM
link   
First of all "riksavisen" is hardly a newspaper, it is more like an activist blog. The video the OP gave a link to, has not made any of the media channels in Norway, neither TV, radio, printed press or online newpapers, that I am aware of.

Here is the translation of the norwegian text (better described as ramblings) in the OP:

"It has been made quick and cheap, but has already reached millions of people around the world. It has raised consiousness and inspired people to talk about this in their every day life.
And actions like this is being made all over the world...
100 million americans believe in the New World Order and that 911 was executed by the Bush administration. The fact that September 9th was executed or "ignored" by the Bush administration is becoming common knowledge among bright people around the world.
IT IS NOW TIME TO LISTEN TO THEIR HEARTS!
The shadow government manipulates good people to do evil deeds/work for them. They will stab you in the back when they no longer have any use for you.
WE LIVE IN DANGEROUS TIMES, OG TIME IS GETTING MUCH SHORTER THAN MOST THINKS.
What is at stake is the future of a whole race, the human race.
Media is the central nerve system of the "democracy".
Are you able to look into your chidrens eyes when they ask why they have a micro chip in their arm, why they can't play and have fun outside the boundries that the dictators will set up? Why you didn't do something?
The only thing needed to chip us is another false flag operation like 911.
Since 911 now has been exposed, they will have to raise the stakes.
Nobody will buy something like this again, even the average Joe will understand.
I don't even dare to think aobut what the next thing will be, but I know what category we are talking about.
The ONLY thing that can stop NWO is the people. THE HUGE MASSES!
3 -5 % of the population fought in the American Revolution and the French Revolution. And they won...
The NWO agenda wil crumble like a house of cards when the masses wakes up and understand that the people we pay to protect/help us in fact have been doing the opposite, because of the simple reason that they use us to kill each other.
Now Internet is here, and for the FIRST time in history "everyone" in the world has the opportunity to find out that wars are based on lies/false flag operations.
We have entered a new age: THE AGE OF INFORMATION.
Knowledge = power. Now they don't have monopoly on "forbidden knowledge" anymore.
This is of course because of Internet, where we have access to uncensored news and enormous amounts of information.
I am aware that there are lots of lies, BS and disinfo on the net. The disinformants, (the word here makes no sense), Illuminati, placed on the conspiracy sites did their job by creating confusion, it worked for a long time.
But now there are so many good researchers out in the field, the "big picture" can be seen crystal clear.
You have to research the researchers on both sides, then it will be easy to separate the noise from the music. People have found out how corrupt the world is, the media, health industry, food industry, the financial institutions!!!!, religions, education, the chemitrails.
Their tactics have been revealed, to mention a couple; Divide and conquer. I hope you will do the right thing and print" (the text ends abruptly here)
[edit on 25-8-2008 by ziggystar60]

[edit on 25-8-2008 by ziggystar60]posted on Aug, 25 2008 @ 07:17 AM
link   
It has just been sent to media, journalists, government etc.
So they are all aware...
INFORMATION IS THE ONE AND ONLY SOLUTION.

[inordinate amount of personal email addresses removed]

[edit on 25-8-2008 by 12m8keall2c]posted on Aug, 25 2008 @ 07:32 AM
link   
Sry, heres the rest of it:
trykker sannheten i avisene Deres.
Media rekker massene, da vil vi få en slutt på dette meget raskt.
Dette er ikke boligmarkedet, muskk og annet small potatoes vi snakker om.
Vi har kun en sjans på dette.
Når chippen er injisert, da kommer Elitene ut fra hjemme stedene sine, for da har de 100% kontroll.
Opprørere som bla. meg, bare skrur de av chippen på.
De vil gjøre oss om til 'slaver', og ta fra oss rettigheter som vi idag tar for gitt, og våre fri vilje.
Jeg vet at de fleste av dere er redd for å gjøre det riktige pga. hva kollegaene og naboene sier, jeg har vært der også.
Min frykt er gått over til mot, det er den naturlige gangen i det.
Jeg snakker utifra erfaring, da jeg personlig har 'vekket' hele min venne krets og familie.
Disse har gjort sin jobb med å få snøballen til å rulle og dette skjer over hele verden.
Jeg vil avslutte med å si at jeg har tusenvis av timer med research på disse feltene, research med veldig sunn skepsis.
Jeg går kun utifra fakta, nyhets saker, studert alternativ SANN historie, dokumenter etc.
Det blir selvfølgelig mye spekulasjoner, sannsynlighets beregning, psykologi involvert.
Men det er dette jeg kan, da jeg var ranket blant de beste poker spillerne i verden og mest vinnende i Norge flere år på rad.
Poker går jo ut på å manipulere motstanderne til å gjøre det man vil de skal gjøre. Bløffing, bedrageri, psykologi etc.
Så hvis de vil spelle litt Hold 'em, så har de kommet til rette plassen.

Dette er ment som innformasjon, ikke skryt.
Hvis det er noen av dere som vil kontakte meg, trenger støtte, bare slå på tråden.
Jeg er i driten jeg også, siden jeg skylder mye penger på skatt fra poker gevinstene min, (ops avslørte meg, kom og ta meg skatte futen)
det er det første de går på.
Men jeg lar meg ikke stoppe.
Og vi er ikke få, la det være sagt.

www.youtube.com...posted on Aug, 25 2008 @ 07:45 AM
link   
Please stop posting norwegian text in this thread, it is pointless.

There are not many of us who understand that language here, and I for sure have no intention of translating any more of your ramblings.posted on Aug, 25 2008 @ 07:51 AM
link   
The video in the Opening Post is already being discussed here,
www.abovetopsecret.com...


Please add to the ongoing discussion.


Thank you-thread closed-new topics

top topics 
1

log in

join